Accueil     Contact          Langue :   Malagasy Français
NY LANITRA SY NY HELO
  ¦→ Angelica 1er voyage
  ¦→ Brani DUYAN
  ¦→ Fabiola
  ¦→ Gaby RAMBELO
  ¦→ John BUNYAN
  ¦→ Lorne FOX
  ¦→ Mary K. BAXTER
  ¦→ Moine boudhiste
  ¦→ Renus OLSON
  ¦→ Rév Park Yong Gyu
  ¦→ Seneca Sodi
  ¦→ Tanora Kolombiana 7
  ¦→ Vehivavy wesleyan iray
  ¦→ Victoria NEHALE
  ¦→ Villalobos
  ¦→ Yves
  ¦→ ...

  ¦→ 7 jeunes colombiens
  ¦→ Angelica 1er voyage
  ¦→ Angelica 2è voyage
  ¦→ Bernarda FERNANDEZ
  ¦→ Brani DUYAN
  ¦→ Carmelo BRENES
  ¦→ Collet PERCY
  ¦→ Dr Augusto MAQUENGO
  ¦→ Emmanuel AGYARKO
  ¦→ Ex-sataniste
  ¦→ Jenifer PEREZ
  ¦→ John BUNYAN
  ¦→ Mary K. BAXTER
  ¦→ Moine boudhiste
  ¦→ Seneca Sodi
  ¦→ Une artiste coréenne
  ¦→ Victoria NEHALE
  ¦→ Yves
  ¦→ ...

OLONA NIOVA FO
  ¦→ Bakajika MUANA NKUBA
  ¦→ Emmanuel ENI
  ¦→ ...

  ¦→ Ancien boudhiste
  ¦→ Bakajika MUANA NKUBA
  ¦→ Emmanuel ENI
  ¦→ Françoise LUTALA
  ¦→ Henri GIMENEZ
  ¦→ Lisungi Mbula
  ¦→ Moussa KONE
  ¦→ Nicky CRUZ
  ¦→ ...

FAHAGAGANA
  ¦→ Daniel EKECHUKWU
  ¦→ Stanley PRAIMNATH
  ¦→ ...
FIJOROANA VAVOLOMBELONA
NY LANITRA SY NY HELO
FITENY MALAGASY
Angelica 1er voyage : Nolazain’i Jesosy tamiko fa be dia be ny olo-malaza very aty amin’ny helo. Ohatra amin’izany i Mickael Jackson. Nalaza dia nalaza izy teto amin’izao tontolo izao, saingy “sataniste”, nanao fifanarahana tamin’ny devoly. Izany no nahazoany mpankafy marobe nanaraka azy teto amin’izao tontolo izao. Hitako very any amin’ny helo izy. Mikiakiaka mafy ao anaty afo izy. Milaza aminao aho, fa na iza na iza mihaino, mihira na mankafy ny hirany dia mihazakazaka mankaty amin’ny helo izy. (Vakiana manontolo)
Brani DUYAN : Teneno ny zanako hanome fahafolon-karena ary fanatitra amim-pahatokiana, hoy ny Tompo Jesosy. Nasehony ahy trano tsara tarehy izay efa nomanina ho an’ny zanany. Nasehony trano tsy mbola vita ihany koa aho. Ry zanako, ireo trano ireo dia an’ireo olona izay tsy mba nanolotra fahafolon-karena sy tsy nanao fanatitra tamim-pitiavana. Ho vita ireo trano ireo rehefa manome ampahafolon-karena sy fanatitra ao an-tranoko izy ireo. (Vakiana manontolo)
Fabiola : Ny mpanota dia mbola afaka miala amin'ny ratsy fanaony raha mbola eto an-tany, ka raha vonona ianao dia sokafy ny fonao, manetre tena, mandohalia eo ampototry ny hazo fijaliana, mibebaha, mifonà, antsoy Jesosy. Raha Kristianina ianao ka tianao ny ho any an-danitra dia aza mijoro amin'ny pasitera na ny fiangonana fa mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany. Vakio ny baiboly, Mamela ny helok'ireo olona anananao alahelo, manaova ny sitrapon' Andriamanitra ... (Vakiana manontolo)
Gaby RAMBELO : Boky iray mitantara ireo fijoroana vavolombelona momba ny helo sy ny Paradisa nataon'ireo olona samihafa efa nampahitana izany. (Vakiana manontolo)
John BUNYAN : Nandany ny andronao amin’ny fanarahana ny ota ianao ary nihosina amin’ny fahalotoanao, dia handeha ho any an-danitra ve ianao rehefa maty ? Tsy ny olona very saina ihany ve no hihevitra izany ho mety ? Tsia, izay mikasa matotra tsara ny ho any an-danitra rehefa maty, dia tokony handeha amin’ny làlan’ny fahamasinana sy ny fahatsaran-toetra amin’ny androm-pahavelomanany ... (Vakiana manontolo)
Lorne FOX : Raha nandry nitsilany, nandritra ny ora telo mahery aho, indray tolak’andro, dia nanome ahy fahitana ny Tompo. Nanaitra sy nanetsika ny foko ny fahitana ny sasany tamin’ireo voninahitry ny lanitra; ary nony avy eo dia navelany hahita ny sasany amin’ireo zava-mahatahotra sy mahatsiravin’ny helo aho ... (Vakiana manontolo)
Mary Kathryn Baxter : Tsy nety nino ny fahamarinana ianao. Efa im-betsaka no nalefa tany aminao ny oloko mba hanoro anao ny làlana, nefa tsy nety nihaino azy ianao. Nihomehy azy ianao, nolavinao ny Evanjely. Eny fa na dia maty ho anao teo ambony Hazofijaliana aza Aho, nanaraby Ahy ianao, ary tsy nety nibebaka noho ny helokao. Nomen’ny Raiko fotoana mety im-betsaka ianao mba ahafahanao ho voavonjy ... (Vakiana manontolo)
Moine boudhiste : Nahita lehilahy iray tao anaty afo aho ka nanontany ny mpanjakan’ny helo : « Fa iza moa io ? » Dia namaly izy hoe : « Io ilay ivavahanareo dia i Gautama na i Bouddha. Gaga be aho nahita an'i Gautama any amin’ny afobe. Tsy nino aho ary niteny hoe : « Gautama dia olona tsara toetra, nahoana izy no aty amin'ny afobe ? » Hoy ny mpanjakan'ny afobe : « Tsy dia misy antony loatra na tsara aza ianareo. Tonga ato amin'ity toerana ity izy satria tsy nino an'ilay Andriamanitra mandrakizay. (Vakiana manontolo)
Renus OLSON : Vao tafandry teo am-pandriana fotsiny aho dia nahita an’i Nenitoa Maria teo amin’ny vavahady perlan’ny lanitra. Inty tamy anjely iray nitsena azy, dia nandray azy tamin’ny tanany ka nanao hoe : « VOALOHANY dia tokony hanao fanamarihana any amin’ny Sampan-draharahan’ny FITANANA NY BOKY isika» ... (Vakiana manontolo)
Rév Park Yong Gyu : Nametraka fanontaniana 5 tamiko ny Tompo: « 1- Firy ny fotoana laninao namakiana ny Tenin’Andriamanitra? 2- Firy ny fanatitra efa nomenao? 3- Impiry ianao izao no efa nitory tamin’olona? 4- Ara-dalana tsara ve ny fandoavanao ny ampahafolon-karena? 5- Firy ny fotoana laninao nivavahana? » (Vakiana manontolo)
Seneca Sodi : Fijoroana vavolombelona nataon'ny lehilahy iray nitoetra 40 andro tao amin'ny fanjakan'ny lanitra. "Efajoro ny tanàna: mitovy ny halavany sy ny sakany. Ny haavony koa dia mitovy refy amin'ny sakany sy ny halavany. Mitovy amin'ny cube lehibe iray izay mirefy 12000 stadio ny tanàna." (Vakiana manontolo)
Tanora Kolombiana 7 : Ny 11 Avril 1995 dia nentin'i Jesosy Tompo nitsidika ny helo izy ireo. Hitany tao avokoa ireo: mpijangajanga, mpanaraby ny fivavahana, mpisotro toaka, "homosexuels", mpangalatra, mpandihin'izao tontolo izao. (Vakiana manontolo)
Vehivavy wesleyan iray : Maro tamin' ireo olom-pantany tety an-tany no nofantariny tao anatin' ilay toeram-pijaliana, eny fa na dia ireo izay noheverina ho kristiana aza. Tany ny andriam-bavy sy ny mpiasa tany, ny manan- karena sy ny mahantra, ny nianatra sy ny tsy nianatra, niara-nijaly tao anaty AFO mahatahotra sy tsy azo vonoina, izay nifarànan' ny mari-boninahitra sy ny fahambonian' ny tany rehetra mandrakizay ... (Vakiana manontolo)
Victoria NEHALE : Vehivavy Namibiana iray nanehon’ny Tompo zavatra ara-panahy maro. "Na dia mahatonga fanahy an-tapitrisany ho an’ny Tompo aza isika, dia mety ho lasa any amin’ny helo raha vao manao zavatra mampalahelo ny Fanahy Masina. Tsy natao hikarakara ny fanahin’ny hafa ihany isika fa natao hihevitra ny fanahintsika ihany koa"... (Vakiana manontolo)
Villalobos : « Ilay mpamono olona Portorikana iray nahita ny helo ».Nidaboka mba hatory izy tamin' ny toerana anankiray, dia nentin' ny anjely ho any an-danitra. Afa-nahatazana ilay tanàna tsara tarehy izy, avy teo am-bavahady ka nahita ireo vahoaka sambatra sy ny fiadanam-be izay nanjaka tany ... (Vakiana manontolo)
Yves : “Ho entiko ao an-tranon’ny Ray ianao ry Yves” hoy Jesosy. Nahatsapa izy fa lasa niakanjo fotsy mirebareba ary nisy satro-boninahitra volamena iray nipetraka teo ambony lohany.Ny lalana mankany amin’ny fiandrianan’ny Ray dia vatosoa tsara tarehy avokoa. Hitako ilay seza fiandrianan’ny Ray izay volamena ihany koa. Nipetraka teo ambonin’io seza io Izy. Manjelatra be ny lohany. Tsy hay nojerena izany fa ny tongony no hitako” ... (Vakiana manontolo)
FITENY FRANTSAY
7 jeunes colombiens : 7 jeunes Colombiens ont été emmenés par Jésus-Christ pour visiter l'Enfer. ‘‘Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus ! ” s'est exclamé le Seigneur. Il les a fait montrer aussi voir le lieu de son Trône et de sa gloire ... (Vakiana manontolo)
Angelica 1er voyage : Jésus m’a dit : “Je vais te faire visiter l'Enfer pour que tu ailles informer l'humanité que cet endroit existe réellement car il y a beaucoup des gens qui sont au courant de son existence mais malheureusement ils n'éprouvent aucune peur, ils pensent que c'est de la blague et beaucoup n'en connaissent rien. De même je vais te montrer ma gloire pour que tu dises à mon peuple de s'apprêter car je vis réellement et ma gloire est réelle.”... (Vakiana manontolo)
Angelica 2è voyage : Ces noms que tu vois pétiller dans le Livre de Vie, sont ces gens sur la Terre qui, en ce moment même, sont en train de se repentir de leurs péchés et de rechercher la présence de Dieu. Regarde, ces autres noms sont à peine visibles, et certains sont en train de s'effacer comme déjà beaucoup l'ont été, ce sont les gens sur Terre qui se détournent des voies de Dieu. Tu dois faire quelque chose. (Vakiana manontolo)
Bernarda FERNANDEZ : Va, et dis encore à cette humanité qui a les yeux bandés qu'il n'existe pas de PURGATOIRE, car s'il en existait un, Je te l'aurais fait voir. Il y a l'Enfer que Je t'ai fait voir, le lac de feu, la précieuse Jérusalem et le Paradis, mais il n'y a pas de Purgatoire. Dis-leur : C'est un MENSONGE DU DIABLE et de l'homme, pour leur bénéfice ... (Vakiana manontolo)
Brani DUYAN : En mai 2006, il a été emmené au Ciel pour rencontrer le Seigneur Jésus, et il a reçu une « Révélation de 6 messages » à transmettre aux enfants de dieu sur la terre ... (Vakiana manontolo)
Carmelo BRENES : Après la mort, la vraie personnalité du croyant ou du pécheur se révèle et commence alors à vivre, soit au ciel dans la gloire de Dieu, soit dans la condamnation et la honte éternelle. Ce choix doit se faire aujourd'hui, tout de suite .C'est là maintenant même qu'il faut réfléchir et méditer sur le lieu où vous voulez passez votre éternité (Vakiana manontolo)
Collet PERCY : Ce qu'on nomme le ciel est 90 fois plus grand que la terre, cela fait 3 millions km de pourtour. C'est une planète. Dieu prépare cette vaste planète pour tous les rachetés afin qu'ils vivent éternellement. Il y a un pays là-haut pour vous et, en comparaison, vous verrez que cette terre n'était rien du tout. Les plus belles maisons d'ici-bas ne sont rien comparées aux demeures de ces lieux glorieux et merveilleux ... (Vakiana manontolo)
Dr Augusto MAQUENGO : Je ne vais pas enlever ceux qui marient la télévision, les films, et les divertissements qui occupent presque tout votre temps et fait en sorte que vous n'avez pas le temps pour Moi, Votre Dieu, et Ma Parole. Je ne vais pas enlever qui connaissent seulement DIEU les Dimanches. (Vakiana manontolo)
Emmanuel AGYARKO : Un pasteur de l’Eglise de Christ ne croit pas de nos jours que la dîme est obligatoire. Il dit à sa congrégation de ne pas la payer car cela n’était plus nécessaire. Par conséquent, Il était en enfer pour deux raisons majeurs : Premièrement, il ne payait pas lui-même la dîme - ensuite, il empêcha aussi les autres de le faire ... (Vakiana manontolo)
Ex-sataniste : C'est le témoignage d'un pasteur qui a passé près de vingt cinq ans à servir satan. Il avait été adopté par lucifer comme son enfant depuis son enfance, et a servi fidèlement comme seul maître celui qu'il appelait affectueusement «papa», jusqu'au jour où par la grâce de Dieu, il a été rencontré par Jésus. Ce témoignage a pour mérite d’un côté, de rassurer les sorciers et autres satanistes, que Jésus-Christ est prêt à pardonner et délivrer tous ceux qui choisissent de faire une repentance honnête et sincère, et de l'autre côté, d'affermir la foi et la confiance des vrais enfants de Dieu en leur Seigneur, Sauveur et Maître Jésus-Christ. (Vakiana manontolo)
Jenifer PEREZ : Une fille de 15 ans qui était sur le point de devenir accro à la drogue, mais le Seigneur l’a sauvé. Il l’a fait visiter l’enfer où Il y avait là une odeur de soufre, comme les pneus brûlants. Elle a essayé de couvrir mon nez, mais cela l'a rendu encore plus mauvais. Tous ses 5 sens étaient très sensibles. Quand elle a essayé de se couvrir son nez, elle pouvait sentir le soufre encore plus ... (Vakiana manontolo)
John BUNYAN : Un ange l'a emmené pour visiter le Ciel et l'enfer. Dans le royaume de Dieu, le prophète Elie lui décrit le bonheur infini et éternel des rachetés qui vivent dans la glorieuse présence de Dieu. En enfer, il rencontre des âmes damnées qui sont sans cesse cruellement tourmentées par les démons. Ce témoignage nous révèle très clairement ce que chacun expérimentera pour l'éternité : les terribles souffrances de l'enfer ou bien la vie céleste ineffable ... (Vakiana manontolo)
Mary Kathryn Baxter : Laissez-moi vous avertir : N'allez surtout pas à l’enfer ! C’est un lieu hideux de tourments, d’atroce douleur et de peines qui n'ont aucune fin. Votre âme sera éternellement vivante. L'âme ne meurt jamais. Elle est votre véritable personnalité, et elle ira soit au ciel, soit en enfer... (Vakiana manontolo)
Moine boudhiste : Athet Pyan Shinthaw Paulu, originaire de Myanmar (Birmanie) qui était déjà mort pendant 3 jours. Après avoir revenu à la vie, il raconte ses expériences vécues dans le lac de feu et ses discussions avec l’Apôtre Pierre au Paradis ... (Vakiana manontolo)
Seneca Sodi : Dieu a accordé à cet homme une extraordinaire faveur : celle de passer 40 jours dans son Royaume céleste, puis de revenir temporairement sur Terre en rendre Témoignage. Vous découvrirez la beauté des paysages et des événements du domaine céleste. Vous serez étonné par le nombre des habitants du ciel, par leur joie et leurs activités. Et puis vous serez émerveillé par la Gloire et la Grandeur de ce que DIEU a préparé pour tous ceux qui s'attendent à lui... (Vakiana manontolo)
Une artiste coréenne : Je me consacrais à prier toute la nuit, je suis devenue capable d’aimer Jésus plus que jamais”…un jour…Jésus est venu et a parlé à mon cœur : “Je te montrerai les choses profondes du ciel.” Je pensais que j’allais visiter le ciel mais au lieu de cela, c’était l’enfer que j’ai visité ... (Vakiana manontolo)
Victoria NEHALE : « Le temps passe très vite », un court témoignage d’une femme Namibienne. Le Seigneur Jésus Christ l’a révélé beaucoup de choses du monde spirituel parmi lesquels deux voyages en enfer ... (Vakiana manontolo)
Yves : Témoignage d’un jeune malgache sur le ciel et l’enfer. Jésus lui a transmis un message pour l’humanité. Faites très attention à notre parole, à nos gestes, à notre façon de s'habiller, à nos comportements de peur de provoquer une tentation incitant au désir et à l'adultère, à notre manière de prier pourqu’elle ne devienne pas une simple coutume ou habitude ... (Vakiana manontolo)
  ¦→ Efa tonga ny famonjena
  ¦→ Fanampiana mahagaga
  ¦→ Finoana Sahy
  ¦→ Fitondrana mahagaga
  ¦→ Mamonjy foana A/tra
  ¦→ Mahita Andriamanitra
  ¦→ Tara avion
  ¦→ Valimbavaka
  ¦→ Voavotra
  ¦→ ...

  ¦→ Fanalahidy
  ¦→ Toetra kristiana
  ¦→ ...